Nhóm ngành thương mại
Số hóa đơnKhông có tờ khai hải quanCó tờ khai hải quan
Không có hóa đơn1.500.000 đồng/quý1.500.000 đồng/quý
Dưới 102.100.000 đồng/quý2.700.000 đồng/quý
Dưới 162.400.000 đồng/quý3.000.000 đồng/quý
Dưới 313.000.000 đồng/quý3.900.000 đồng/quý
Dưới 463.600.000 đồng/quý4.800.000 đồng/quý
Dưới 614.200.000 đồng/quý5.700.000 đồng/quý
Dưới 764.800.000 đồng/quý6.600.000 đồng/quý
Dưới 915.400.000 đồng/quý7.200.000 đồng/quý
Dưới 1216.300.000 đồng/quý8.400.000 đồng/quý
Dưới 1517.200.000 đồng/quý9.600.000 đồng/quý
Dưới 1818.100.000 đồng/quý10.500.000 đồng/quý
Từ 181 trở lênPhụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.